BeerPong.bg

Официални правила за игра на BeerPong.bg

версия 1.2

Цели

1. Правила преследват: еднакви условия за всички играчи; ефективност при провеждане на игри; намаляване на броя на евентуалните разногласия и спорове между участниците.

2. Правилата за игра на BeerPong.bg са максимално близки до наложилите се като de facto стандарт за провеждане на състезания по Beer Pong, официални правила на The World Series of Beer Pong®.

Схема на игра

3. При провеждане на турнири се използва турнирна схема с двойна елиминация (т.е. отборите напускат турнира след два загубени мача, победител е отборът останал без две загуби). Местата в схемата се заемат от отборите чрез жребий.
3.1. Всички отбори са съставени от по двама играчи, като еднократно по време на турнира единият от играчите може да бъде заменен от друг (резервен) играч. Не се допуска участие на един играч в повече от един отбор.
3.2. Необходими са поне 4 отбора за провеждането на турнир.

4. При приятелски, тренировъчни и игри за развлечение играчите сами решават, дали ще се играе по турнирна схема или не. Отборите могат да бъдат от по един или двама играчи.

Оборудване

5. Оборудването за игра следва да е максимално близко до следното:
5.1. Специализирана маса за Beer Pong с размери 244x61 cm, висока 72 cm. (Масата е с правоъгълна хомогенна равна повърхност, изработена от материал, който дава равномерно отскачане на 22÷24 cm на стандартно топче за игра, пуснато от височина 30.5 cm.)
5.2. 2 броя цветни (оранжеви) топчета за тенис на маса с диаметър 40 mm, маса 2.7 g (с коефициент на възстановяване 0.89÷0.92 и знак за качество две или три звезди).
5.3. 22 броя пластмасови чаши от полипропилен (PP) с форма на обърнат прав кръгов пресечен конус, външен горен диаметър 95 mm, долен диаметър 65 mm, височина 120 mm.

Постановка на играта

6. Начално подреждане на чашите. По 10 чаши на отбор, подредени в две формации в двата отдалечени края на масата. Формацията е равностранен триъгълник, който сочи към противоположния край на масата. Ръбчетата на чашите трябва да се докосват. Триъгълната формация от чаши е в средата на задния край на масата, като задния край на чашите е на 1 cm от ръба на масата. Чашите във формацията не трябва да са повдигнати или наклонени от околните чаши. По една чаша с вода е разположена извън триъгълното игрално поле на формацията за измиване и съхранение на топчетата за игра.

7. Съдържание на чашите. Предните 6 чаши в триъгълната формация са пълни със 750 ml светла бира, по около 125 ml във всяка една от тях. Задните 4 чаши са пълни с по около 150 ml вода. При провеждане на приятелски и тренировъчни мачове може да се използват и само чаши пълни с вода.

Процес на игра

8. Начало. Единият отбор получава правото да назове отбора, който ще хвърля пръв. Другият отбор получава правото да назове от коя страна на масата ще играе.
8.1. При турнири, отборът, който получава правото да избира кой ще хвърля пръв, е този, който в турнирната схема е посочен първи (т.е. записан отгоре).
8.2. При приятелски и тренировъчни мачове, когато се играе без турнирна схема, отборът, който получава правото да избира кой ще хвърля пръв, е: този който остава на масата; или този, който е победил в предишната игра; или ако няма такъв, чрез жребий.
8.3. При първия ход се хвърля само едно топче. При всички останали хвърляния отборите се редуват, като на ход хвърлят по две топчета.

9. Хвърляне. Играчите в отбора последователно хвърлят две топчета по чашите на другия отбор, като сами решават кой от тях ще хвърля пръв и не е нужно този ред да бъде един и същ по време на целия мач.
9.1. Преди хвърляне играчът изплаква топчето в някоя от чашите с вода пред него. Позволено е за целта да се използват и чашите с вода от формацията.
9.2. Играчът може да хвърля както директно по чашите, така и с едно или повече тупкания по масата. Хвърлянето се извършва с ръка.
9.3. Играчът хвърля, като е стъпил зад масата с поне единия си крак. Не е позволено пресягане покрай ъгъла на масата.
9.4. Не е позволено подпиране с каквато и да е част от тялото върху масата по време на хвърляне. Позволено е докосване на масата с ръка след освобождаване на топчето при хвърлянето. Играчите не могат да разместват чашите от формацията пред тях с цел по-добро пресягане. Всяка разместена от тялото в резултат на хвърлянето чаша се връща на мястото й. Всяка съборена по време на хвърлянето чаша от собствената формация се брои за елиминирана.
9.5. В общия случай, времево ограничение за извършване на хвърлянето няма. При наличие на съществено основание, организаторът може да наложи времево ограничение от 30 секунди за хвърляне на всеки играч, след получаване на топчето. Това правило се прилага само при наличието на добре видим от играчите часовник. При изтичане на времето играчът губи правото си да хвърля.

10. Елиминиране на чаша. Чаша от формацията, в която е влязло топче и е направило контакт с течността се брои за елиминирана и се отстранява от формацията с чаши.
10.1. Течността от елиминираната чаша може да се изконсумира от играч от защитаващия се отбор, освен ако тя не е вода.
10.2. Топче, застанало върху чаши, без да е в нито една от тях, се брои за пропуск.
10.3. Чаша, съборена от хвърлено топче, се брои за елиминирана, освен ако не е абсолютно сигурно, че топчето въобще не е влизало през горния отвор на чашата, в който случай чашата се връща в игра на съответното място.

11. Защита. Играчите в защита могат да хващат или избиват с ръка топче, хвърлено по чашите им, но само след като то е направило контакт с чаша. Позволено е на играчите да хващат топчето, след като то е подминало задния край на масата.
11.1. Местене на чаша или предизвикване на приплъзване на чаша от защитаващия се отбор, след като е хвърлено топче по формацията от чаши, се наказва с елиминиране на чаша по избор на хвърлящия.
11.2. В случай, че играч докосне топче над масата, преди да е направило контакт с чаша, се елиминира една чаша от формацията на защитаващия се отбор. Хвърлящият играч избира коя точно чаша да се елиминира. Не се наказва докосване на чаша, след като топчето е направило контакт с чаша.
11.3. Не може да се бърка в уцелена чаша, за да се вади влизащо топче.
11.4. Не може да се спира или стабилизира падаща или плъзгаща се чаша, след удар на топче.
11.5. Ако играч в защита събори собствени чаши, то те се броят за елиминирани.

12. Пренареждане. Когато чашите от формацията станат 6, 3 и 1 се пренареждат в по-малък равностранен триъгълник в средата на задния край на масата.
12.1. Елиминирана чаша се отстранява веднага, дори ако това не води до пренареждане. Хвърлящият отбор изчаква защитаващия се да отстрани елиминирана чаша. Ако хвърлящият отбор хвърли, докато защитаващият се все още отстранява елиминирана чаша или пренарежда и уцели чаша, след контакт на топчето в ръката на пренареждащия, то хвърлянето му се брои за пропуск.
12.2. Пренареждането се извършва непосредствено след като чашите станат съответната бройка, без да се чака завършване на целия ход на отбора. Ако пренареждането е пропуснато, то хвърлящият отбор може да подсети защитаващия се за пренареждане, а ако вече има елиминирани чаши, то пренареждащия има право да реши на кои места да са те.
12.3. При извършване на пренареждане приоритетно се запълва най-задният ред с останалите чаши с вода.
12.4. Подравняване на разместилите се от първоначалната им позиция чаши става по молба на хвърлящия.
12.5. По молба на хвърлящия се допуска временно разместване, за подсушаване на мокра маса, и връщане на чашите в първоначалната им позиция след това.

13. Връщане на топче (т.н. "бонус"). Ако при двете си хвърляния по време на един ход отборът елиминира чаша, то им се връща едно топче, за да хвърлят още веднъж допълнително. Който и да е играч от отбора има право да извърши това допълнително хвърляне.

14. Разсейване. Разсейването на хвърлящия отбор по време на игра в защита е позволено.
14.1. Разсейването се извършва изцяло зад масата. Никоя част от тялото, облеклото или други предмети не може да преминава задния край на масата.
14.2. Играчите не могат да създават, по какъвто и да е умишлен начин, въздушен поток около формацията от чаши в игра.
14.3. Играчите не могат да приближават до другия отбор по неспортменски начин. В общия случай играчите трябва да стоят от своята страна на масата, освен ако не са в процес на вземане на топчета.
14.4. Играчите и зрителите не могат да възпрепятстват видимостта на формацията от чаши от хвърлящия отбор. Това важи и за използването на всякакви заслепяващи устройства.
14.5. Зрителите могат да помагат в разсейването, но при това не могат да навлизат в зоната на игра около масата и да пречат на изпълнението на хвърлянето.
14.6. Нарушението на правилата за разсейване се наказва с елиминиране на чаша по избор на хвърлящия отбор.

15. Внимание. Играчите от двата отбора трябва да внимават за хода на играта.
15.1. Ако поради небрежност отбор забрави да отстрани елиминирана чаша и до следващия си ход хвърлящият отбор не забележи това, то чашата остава в игра.
15.2. Ако поради небрежност отбор събори собствена чаша и другият отбор не забележи това, то тя може да се върне в игра.

16. Намеса. Намеса е всеки контакт между компонент на играта (топчета и чаши) и други обекти, които не са от играта, независимо дали това е умишлено или не.
16.1. В случай на контакт между хвърлено топче и човек, който не е играч, хвърлянето се преиграва.
16.2. Всички предмети по масата (чаши, бутилки и др.) се считат за част от игралната среда и ако хвърлено топче уцели чаша от формацията, след взаимодействие с тях, то това се брои за успешно елиминирана чаша.
16.3. Чаша, съборена от човек, който не е играч, се връща в игра на съответното място.

17. Край на мача. При елиминиране на последната останала чаша, защитаващият се отбор има възможност да предизвика продължение на играта (т.н. "възмездие").
17.1. Възмездие, когато на другия отбор са му останали две или повече чаши - защитаващият се отбор получава правото да хвърли точно толкова пъти, колкото чаши има останали. При първи пропуск играта свършва в полза на другия отбор. При тези хвърляния играчите от отбора се редуват. Единствено възможно изключение е, когато има останали точно три чаши в началото на възмездието, тогава третото хвърляне може да бъде направено от който и да е от двамата играчи.
17.2. Възмездие, когато на другия отбор му е останала една чаша - защитаващият се отбор получава правото да хвърли толкова пъти, колкото топчета има останали на масата при него, след хвърлянето на другия отбор. Т.е. ако другият отбор е използвал само едно топче за елиминиране на последната чаша, то защитаващият се отбор има само едно хвърляне; ако другият отбор е използвал две хвърляния, за да елиминира последната чаша, или е елиминирал 2 или 3 чаши в последния си ход, то защитаващият се отбор има право на две хвърляния.
17.3. Продължение на играта. При успех на възмездието се играе продължение на мача с по 3 чаши на отбор. Местата на отборите на масата остават същите, а отборът, който би бил победител без успех на възмездието, получава правото да назове отбора, който ще хвърля пръв (едно топче). Прилагат се същите правила на игра, като отново има възмездие и отново е възможно продължение.
17.4. При приятелски и тренировъчни мачове, при достатъчно дълго разиграване, без наличие на елиминирана чаша, на отборите може да се наложи петминутно ограничение за елиминиране на чаша от организатора. Ако през следващите пет минути играчите не елиминират нито една чаша, то победител е отборът с повече останали чаши, ако няма такъв, играта продължава до първо попадение.

Резултат

18. При провеждане на турнири се отчитат първите три заети места. Победител е отборът останал без две загуби, подреждането на останалите (до четвърто място) е в ред обратен на напускането им на турнира.
18.1. Допълнително могат да бъдат отчитани и броят на реализираните върнати топчета от всеки отбор (т.е. колко пъти отборът е елиминирал 3 чаши в един ход) през целия турнир.
18.2. За статистически цели, резултатът от всеки един мач може да бъде записван, като се отбелязва броят на останалите чаши на всеки от отборите в мача. Броят на евентуалните продължения не се взема под внимание.

Разни

19. Спорове. Спорове не се разглеждат, ако няма поне двама свидетели. При наличие на спор играта се спира и се уведомява организатора. Всички свидетели остават край масата до приключване на спора от организатора. Всички решения на организатора са окончателни.

20. При временно отсъстващ играч от отбор по време на турнир, организаторът може да разпореди продължаване на играта, като всички хвърляния на отсъстващия играч се пропускат.

21. Организаторът може да разпореди изгонване от турнира и мястото на провеждането му играч или зрител, при наличие на неприемливо поведение от негова страна. Неприемливо поведение е хулиганството, обиждането на публиката и организатора, преднамереното замеряне с предмети, преднамереното разливане на течности (бира), системно нарушаване на правилата за игра и др.

22. Окончателната интерпретация на тези правила е право на организатора.

Право за използване на тези правила

23. Всеки може да използва тези правила за организиране на турнири по Beer Pong, приятелски, тренировъчни и игри за развлечение, само и единствено при явното и ясно тяхно назоваване - "правила за игра на BeerPong.bg", упоменаване на източника - "http://BeerPong.bg/rules" и версията им - "1.2". (Писменият вид на тези правила е предмет на Закона за авторското право и сродните му права.)